สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์

Office of Provincial Commercial Affairs Buriram

ผลการดำเนินงาน

911 ยอดเข้าชม

ประกาศสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง จะขีดชื่อห้างหุ้นส่วนบริษัทออกจากทะเบียน

ประกาศสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง จะขีดชื่อห้างหุ้นส่วนบริษัทออกจากทะเบียน

20 มิ.ย. 2565 2

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการจังหวัดบุรีรัมย์

       7 มิถุนายน 2565 คณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการจังหวัดบุรีรัมย์ จัดประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการจังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ (นายไชยวัฒน์10

14 มิ.ย. 2565 2

อ่านเพิ่มเติม
พาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลสถานการณ์การค้าชายแดน

วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมโนนสุวรรณ โรงแรมอัลวาเรซ10

14 มิ.ย. 2565 3

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ เข้ารับการตรวจประเมินศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center: GECC)

       9 มิถุนายน 2565 นายสุทธิศักดิ์ พรหมบุตร พาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้ารับการตรวจประเมินศูนย์ราชการสะดวก10

14 มิ.ย. 2565 4

อ่านเพิ่มเติม