สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์

Office of Provincial Commercial Affairs Buriram

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

2 มี.ค. 2564 อ่าน [14]

...

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

article_20190314104416.pdf


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์