Header Image
พาณิชย์บุรีรัมย์ จดชื่อห้างหุ้นส่วนจำกัด นันทนา ดีเวลลอปเม้นท์ กลับคืนเข้าสู่ทะเบียน
watermark

                       นายสุทธิศักดิ์ พรหมบุตร พาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ เปิดเผยว่า สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ดำเนินการจดชื่อห้างหุ้นส่วนจำกัด นันทนา ดีเวลลอปเม้นท์ กลับคืนเข้าสู่ทะเบียน และให้ถือว่าห้างหุ้นส่วนจำกัดดังกล่าวยังคงอยู่ตลอดมาเสมือนมิได้มีการขีดชื่อออกจากทะเบียนเลย ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเป็นผลมาจากมีคำสั่งศาลจังหวัดบุรีรัมย์ คดีหมายเลขแดงที่ 42/2567ลงวันที่ 22 มกราคม 2567

                       ทั้งนี้ การร้องขอให้กลับคืนสู่ทะเบียน ต้องไม่เกินสิบปีนับแต่วันที่นายทะเบียนขีดชื่อออกจากทะเบียนห้าง โดยหุ้นส่วน ผู้เป็นหุ้นส่วน บริษัท ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหนี้ของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทได้รับความเสียหาย ไม่เป็นธรรมอันเกิดจากการที่ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทถูกถอนทะเบียนร้าง สามารถยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งให้นายทะเบียนจดชื่อห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทนั้นกลับคืนเข้าสู่ทะเบียนได้


Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 32,100