Header Image
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์จังหวัด
watermark

วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์จังหวัด

   วิสัยทัศน์
  คนบุรีรัมย์มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีบ้านเมืองน่าอยู่ และเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางอารยธรรมขอม

 

   ประเด็นยุทธศาสตร์
  1) สังคมเกษตรที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี
  2) บ้านเมืองน่าอยู่
  3) การท่องเที่ยว
  4) ความมั่นคงและธรรมาภิบาล

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 32,150