Header Image
ข้อมูลทั่วไปจังหวัด
watermark

บรรยายสรุปจังหวัดบุรีรัมย์
---------------------------

ข้อมูลทั่วไปจังหวัดบุรีรัมย์

ที่ตั้งอาณาเขต
     จังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของประเทศไทย  อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร  โดยรถยนต์ประมาณ  410  กิโลเมตร  ทางรถไฟประมาณ  376  กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 10,321,885 ตารางกิโลเมตรหรือ 6,451,178 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 6.11 ของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือร้อยละ 2.01 ของประเทศใหญ่เป็นอันดับ 6  ของประเทศ  มีอาณาเขตติดกับจังหวัดและประเทศใกล้เคียง  ดังนี้

ทิศเหนือ             ติดต่อกับจังหวัดขอนแก่น  มหาสารคาม  และสุรินทร์
ทิศตะวันออก       ติดต่อกับจังหวัดสุรินทร์
ทิศใต้                 ติดต่อกับจังหวัดสระแก้ว  และราชอาณาจักรกัมพูชา
ทิศตะวันตก         ติดต่อกับจังหวัดนครราชสีมา

ลักษณะภูมิประเทศ
   สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบสูง พื้นที่ลาดจากทิศใต้ลงไปทิศเหนือ พื้นที่มีลักษณะเป็นลูกคลื่นน้อยเป็นที่ราบขั้นบันไดช่องเขาเกิดจากภูเขาไฟระเบิดเมื่อประมาณเก้าแสนถึงหนึ่งล้านปีเศษ ทำให้จังหวัดบุรีรัมย์มีลักษณะภูมิประเทศที่สำคัญคือ
   1. พื้นที่สูงและภูเขาทางตอนใต้
   2. พื้นที่ลูกคลื่นลอนตื้นตอนกลางของจังหวัด
   3. พื้นที่ราบลุ่มตอนเหนือริมฝั่งแม่น้ำมูล

   ที่อยู่ 67/22 ถนนหลักเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31000


Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 32,061