Header Image
โครงสร้างบุคลากร
watermark

 

โครงสร้างบุคลากร
 

นายชูใจ พยายาม

นายสุทธิศักดิ์ พรหมบุตร
พาณิชย์จังหวัด

 

กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน
 

นายเมตตา กรุณา

นางสาวณุวภา มาขุมเหล็ก
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ

 

 
นายเมตตา กรุณา
 
นางสาวสิรินยา นาคเสน
นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ
 
 
 

นายเมตตา กรุณา

นางธิดาพันธ์  แสนสมบัติ
เจ้าพนักงานการพาณิชย์ปฏิบัติงาน
 

นายเมตตา กรุณา

นางสาวปทุมพร สมพงษ์
นักจัดการงานทั่วไป
 
 

 นายเมตตา กรุณา

นายวทัญญู อินทศรี
พนักงานขับรถยนต์ ส2

 นายเมตตา กรุณา

นายธนัชพงศ์ ศิระอำพรรัตน์
พนักงานขับรถยนต์

 นายเมตตา กรุณา

นายณฐพล โปรยไธสง
พนักงานขับรถยนต์

 นายเมตตา กรุณา

นางสาวพิชญธิดา เรืองรัมย์
เจ้าพนักงานการพาณิชย์ (CPI อ.สตึก) 

 

 นายเมตตา กรุณา

นางสาวทัศนีย์ สลุบพล
เจ้าพนักงานการพาณิชย์ (CPI อ.เมือง)

 นายเมตตา กรุณา

นางสาวสุฑามาศ  ศิรินัย
เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการค้าจังหวัด 

 นายเมตตา กรุณา

นายภิญโญ เพรชสี่หมื่น
พนักงานรักษาความปลอดภัย

 นายเมตตา กรุณา

นางวรรณภา  วัฒนกิจจานันท์
พนักงานทำความสะอาด

 

 นายเมตตา กรุณา

นางสาว พิมพ์พิชชา คงสวัสดิ์
พนักงานทำความสะอาด

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า

นายเมตตา กรุณา

นายบุญเชิด เอ็นดู
หัวหน้ากลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ

นายเมตตา กรุณา

       นางสุนาริน แก่นสุวรรณ         

 นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ

 นายเมตตา กรุณา

นางสาวทัศนีวรรณ ม่วงแก้ว
นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ

นาง

นางสุวรรณี   ขำเอนก
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

 

 นายเมตตา กรุณา

างพัชรภรณ์  อินทสิทธิ์
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

 นายเมตตา กรุณา

นางสาววทานิกา ภักดี
เจ้าหน้าที่โครงการร่วมค้าเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

 นายเมตตา กรุณา

นางสาวธวัลรัตน์  พัทบุรี
เจ้าหน้าที่โครงการร่วมค้าเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

 

 

 

กลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด
 

 นายเมตตา กรุณา

นายอิสรา พรหมเรียง
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ

 นายเมตตา กรุณา

นางสาวสุภลักษณ์ เสนานอก
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 
 

 

นายเมตตา กรุณา

นายวิชุระ บุญจันทร์

เจ้าหน้าที่โครงการสร้างทีม Salesman จังหวัด  และส่งเสริมสินค้าอัตลักษณ์ท้องถิ่นไทยโกอินเตอร์

 

 นายเมตตา กรุณา

นางสาวสุนันทา นวนประโคน
เจ้าหน้าที่โครงการร่วมค้าเพื่อพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า
 

 นายเมตตา กรุณา

นางสาวกิจติญา วงษ์เนตร์
หัวหน้ากลุ่มทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ

 นายเมตตา กรุณา

นางสาวณัฐชา พรหมบุตร
นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ
 
 

 นายเมตตา กรุณา

นางสาวสุนิสา จำปาทอง
นักวิชาการพาณิชย์ (ด้านบัญชี)
 
 

 นายเมตตา กรุณา

นางสาวจิราวรรณ์ เปริบรัมย์
เจ้าหน้าที่การพาณิชย์
 
 
 

 นายเมตตา กรุณา

นางสาวสมหมาย สลุมพล
เจ้าหน้าที่ธุรการ

 

 
 

 

 

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 32,100