Header Image
พาณิชย์บุรีรัมย์ จดชื่อห้างหุ้นส่วนจำกัด แท๊กซี่บุรีรัมย์กิจเจริญ กลับคืนเข้าสู่ทะเบียน
watermark

                      นายสุทธิศักดิ์ พรหมบุตร พาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ เปิดเผยว่า สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ดำเนินการจดชื่อห้างหุ้นส่วนจำกัด แท๊กซี่บุรีรัมย์กิจเจริญ กลับคืนเข้าสู่ทะเบียน และให้ถือว่าห้างหุ้นส่วนจำกัดดังกล่าวยังคงอยู่ตลอดมาเสมือนมิได้มีการขีดชื่อออกจากทะเบียนเลย ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเป็นผลมาจากมีคำสั่งศาลจังหวัดบุรีรัมย์ คดีหมายเลขแดงที่ 1435/2566 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2566

                      ทั้งนี้ การจดชื่อห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทกลับคืนเข้าสู่ทะเบียน ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทใดที่ถูกถอนทะเบียนร้างแล้ว หากหุ้นส่วน ผู้เป็นหุ้นส่วน บริษัท ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหนี้ของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทได้รับความเสียหายโดยไม่เป็นธรรมอันเกิดจากการที่ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทถูกถอนทะเบียนร้าง สามารถยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งให้นายทะเบียนจดชื่อห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทนั้นกลับคืนเข้าสู่ทะเบียนได้ ซึ่งต้องร้องขอให้กลับคืนสู่ทะเบียน ไม่เกินสิบปีนับแต่วันที่นายทะเบียนขีดชื่อออกจากทะเบียน


Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 32,055